Regulamin regularnych kursów SWING CRAZE, sezon 2019/2020

 1. Organizatorem Kursów jest grupa SWING CRAZE z Poznania (zwani dalej „Organizatorem”).
 2. Zgłoszenie udziału w regularnych kursach jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.
 3. Udział w regularnych kursach mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat (zwane dalej „Uczestnikami”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 4. Sezon 2019/2020 podzielony jest na 3 trymestry, na które obowiązuje odrębna rejestracja:
  1. I trymestr (jesień 2019: listopad – grudzień 2019)
  2. II trymestr (zima 2020: styczeń – marzec 2020)
  3. III trymestr (wiosna 2020: kwiecień – czerwiec 2020).
 5. Warunkiem wzięcia udziału w regularnych kursach jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie www.swingcraze.pl.
 6. Uczestnik dokonuje rejestracji odrębnie na każdy z kursów, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.swingcraze.pl.
 7. Uczestnik rejestruje się na trymestr zajęć. W przypadku rejestracji na drugi bądź trzeci trymestr, pierwszeństwo w rejestracji mają osoby uczestniczące w zajęciach w danym kursie w poprzednim trymestrze.
 8. Pierwszeństwo udziału w kursie mają Uczestnicy zgłaszający się w parach.
 9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc lub znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą partnerów i partnerek Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.
 10. W celu zakończenia procesu rejestracji, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania e-mailem potwierdzenia rejestracji na kurs. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja jest anulowana.
 11. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie, jego rejestracja przepada.
 12. Płatności dokonuje się za trymestr zajęć w następujących wariantach cenowych:
  1. 310 PLN/os. za kurs przy płatności za 3 miesiące z góry (przed pierwszym miesiącem zajęć).
  2. 340 PLN/os. za kurs przy płatności za 3 miesiące, w dwóch ratach po 170 PLN (pierwsza rata przed pierwszym, a druga przed drugim miesiącem zajęć).
  3. Istnieje możliwość indywidualnego określenia zasad płatności.
 13. Informacje dotyczące zniżek na poszczególne kursy publikowane są na stronie internetowej www.swingcraze.pl.
 14. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć w trakcie trwania trymestru opłata za zajęcia nie jest zwracana.
 15. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia! Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu odrabiania zajęć w ramach innego kursu w przeciągu dwóch tygodni od nieobecności. 
 16. W sytuacjach awaryjnych prosimy o niezwłoczny kontakt z Organizatorem pod nr tel. +48 510 055 723 lub e-mail kursy@swingcraze.pl.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie kursu w trakcie jego trwania.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
 19. Na sale taneczne można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.
 20. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 22. Uczestnik kursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.